නොමිලේ ලබාගත හැකි cloud storage 10 ක්.

2015-01-11 05:00:16 By Ganidu

Cloud-storage

cloud storage සේවා මගින් පහසුවෙන් ඔබගේ දත්ත සුරක්ෂිතව ගබඩා කර තබා ගැනීමටත් ඒවා අවශ්‍ය විටක පරිගනකයෙන් හෝ ජංගම දුරකථනය මගින් ලබා ගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා. අවශ්‍යනම් ඉතා පහසුවෙන් ඒව හුවමාරු කර ගැනීමටත්  හැකියාව ලැබෙනවා. පහතින් ඇත්තේ එලෙස නොමිලේ ලබා ගත හැකි cloud storage සේවා 10 ක්.

 

 

Googledrive

      01. Google drive  

ගුගල් සමාගමෙන් ලබාදෙන මෙම සේවාවෙන්  15GB ක ඉඩක් නොමිලේ ලබා ගත හැකි වන අතර සේවාව සමග මෙන්ම Docs, Sheets ,Slides  වැනි apps සමගද භාවිතා කළ හැක. අවශ්‍යනම්  මසකට $1.99ක් ගෙවීමෙන් 100 GB  ක ඉඩක්ද $9.99 ක් ගෙවීමෙන් 1 TB ඉඩක්ද ලබා ගත හැකිය.

 

 

OneDrive-Logo

02. Onedrive 

 

 

        මයික්‍රෝසොෆ්ට් සමාගමෙන් ලබාදෙන Onedrive සේවාවෙන් ගුගල් මෙන් 15GB ක ඉඩක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. මුදල් ගෙවීමෙන් අමතර ඉඩකඩ ලබාගත හැකි අතර  මසකට $6.99 ක් ගෙවීමෙන් 1 TB ඉඩක් මෙන්ම office 365 සේවාවද ලබා ගත හැකිය.

 

icloud

 

03. Icloud          ඇපල් සමාගමෙන් ලබා දෙන ඇපල් Icloud සේවාව සදහා නොමිලේ ලබාගත හැකි වන්නේ 5GB වැනි ඉඩකඩක්. ඇපල් උපකරණ සමග මෙන්ම වින්ඩෝස් පරිගණක සමගද මෙම සේවාව භාවිතා කළ හැක.

 

Dropbox-Logo

 

04. Dropbox          Dropbox වෙබ් අඩවියෙන් 2 GB  ක ඉඩක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.

 

box_logo

 

05. Box            Box වෙබ් අඩවියෙන් 10GB  ක ඉඩක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. වරකට Upload කළ හැක්කේ උපරිම  250 MB ගොණුවක් පමණි. ඇතැම් පහසුකම් ලබා ගත හැක්කේ මුදල් ගෙවීමෙන්ය.  

 

mediafire

 

06. Mediafire        

 

mediafire වෙබ් අඩවියෙන් 10 GB  ක ඉඩක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. නොමිලේ ලබාදෙන සේවාව තුල වෙළෙද දැන්වීම් ප්‍රදර්ශණය කරනු ලබයි.

 

Hive-Logo-H-720x360

 

07. Hive            Hive වෙබ් අඩවියෙන්  ෆයිල් Upload කිරීම සදහා අසීමත  ඉඩ පහසුකම් සපයයි.

 

 

jc-logo

 

08. Justcloud          Justcloud  වෙබ් අඩවියෙන්ද  ෆයිල් Upload කිරීම සදහා අසීමත  ඉඩ පහසුකම් සපයයි.

 

SurDoc-8911-logo

09. SurDoc            SurDoc  වෙබ් අඩවියෙන් 100 GB  ක ඉඩක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.

 

pcloud-logo-300x180

 

10.  pCloud              pCloud වෙබ් අඩවියෙන් 10 GB  ක ඉඩක් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)