නව වින්ඩෝවක් ලබා ගැනීම ( Photoshop 3 කොටස )

2010-02-18 03:54:59 By Ganidu

File  » New වෙත පිවිසීමෙන් නව වින්ඩෝවක් ලබාගැනීම සිදුකළ හැක. එලස නව වින්ඩෝවක් ලබා ගැනීමේදී පහත පරිදි  කොටුවක් ලැබේ.

 

photoshop

 

නව වින්ඩෝවක් ලබාගැනීමේදී ලැබෙන මෙම කොටුව මගින්  ඔබ ලබා ගන්නා නව වින්ඩෝවේ සැකසුම් සැකසිය හැක. එම කොටුව තුල ඇති කොටස් පහතින් විස්තර කර ඇත.

 

Name : අළුතින් ආරම්භ කරන නව වින්ඩෝවට නමක් ලබාදීම මෙහිදී සිදුවේ.

 

Preset : අළුතින් ආරම්භ කරන නව වින්ඩෝවේ ප්‍රමාණය ( දිග,පළල) හා වින්ඩෝවේ වර්ගය තීරණය කිරීමට වැදගත් වේ. මෙහිදී තමන් සිදුකිරීමට යන නිර්මාණය මත වින්ඩෝවේ ප්‍රමාණය නීරණය කිරීමට ඉඩ සැළසේ.

 

Resolution: Resolution යනු ඡායාරූපයක එක් අගලක් සදහා පවතින  තිත් ප්‍රමාණයයි. එය DPI ( Dot Per Inches ) ලෙස හදුන්වයි. Resolution ප්‍රමාණය අඩු වූ විට ඡායාරූපයේ ගුණාත්මක මට්ටම අඩුවේ. . Resolution ප්‍රමාණය වැඩි වූ විට File එකෙහි ධාරිතාව වැඩිවේ.

 

Color Mode : ඡායාරූපයට අදාල වර්ණ ප්‍රබේදය තීරණය කරනුයේ මේ මගින්ය.

 

Background Contents : මේ තුලින් ඔබ ලබා ගන්නා වින්ඩෝවෙහි පසුබිමේ වර්ණය තේරීම සිදුකළ හැකිය.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)