බෙල්ලේ පළදින USB උපාංගයකින් පරිගණකය හැක් කරන්න.

2014-12-19 01:36:42 By Ganidu

usb

 

බෙල්ලේ පළදිය හැකි  USB උපාංගයකින් පරිගණකය හැක් කළ හැකි ආකාරය පිළිබද වීඩියෝවක් Samy Kamkar නැමති පුද්ගලයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. USBdriveby නමින් හදුන්වන මෙම උපාංගය USB-powered microcontroller එකකින් සමන්විත වේ. මෙම USB උපාංගයට තත්පර 60 කින් පමණ  පරිගණකයක් හැක් කිරීමට හැකියාව ඇත.

 

usb

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)