එක එක විදිහට පින්තූර හදන්න PhotoFunia

2011-01-03 08:08:26 By Ganidu

Photofunia

 

මෙම වෙබ් අඩවිය Effects යොදාගෙන පින්තූර නිර්මාණය කරන්න හදපු අඩවියක්. Photoshop වැනි මෘදුකාංග යොදාගෙන අසීරුවෙන් කළ යුතු නිර්මාණ ඡායාරූප සංස්කරණය පිළිබදව කිසිදු මූලික දැනුමක් නොමැතිව මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පහසුවෙන් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.  සිදු කළ යුත්තේ අදාල Effects එක යොදාගෙන අවශ්‍ය පින්තූරය Upload කිරීම පමණයි. මෙහිදී යොදා ගත හැකි වන්නේ පෙර සකස් කළ Effects වර්ග පමණයි. පිවිසෙන්න.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
calhara 2011-01-04 01:17:52
thanks. good work.
Hishan Melanga 2011-01-03 09:45:51
එළ පහර