නොම්ලේ දෙන Google Apps ලබා ගන්නා අකාරය.

2010-07-14 02:15:04 By Ganidu

Google Apps යනු ගුගල් මගින් ලබාදෙන Gmail, Docs, Sites, Calendar වැනි සේවාවන් තමන්ගේම ඩොමේන් නාමයකට භාවිතා කිරීමට හැකියාවක් ලබා දෙන සේවාවක්. උදාහරණයක් ලෙස [email protected]  වැනි Gmail ලිපිනයක් වෙනුවට [email protected] ලෙස භාවිතා කරමින් Gmail මගින් ලබාදෙන සියළුම පහසුකම් Google Apps  හරහා ලබාගත හැකියි. මෙහිදී හදුන්වා දීමට යන්නේ ඕනෑම අයෙකුට නොම්ලේ ලබා ගත හැකි Standard Edition නැමති Google Apps  සංස්කරණයයි. Standard Edition සංස්කරණය හරහා ඔබට ඔබගේ ඩොමේන් නාමය භාවිතා කරමින් ගිණුම් 50 ක් සැකසිය හැකි අතර Gmail, Docs, Sites, Calendar යන සේවාවන් ලබා ගත හැකියි. ඔබට ගිණුම් 50 කට වඩා ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් Premier Edition නැමති සංස්කරණය මුදල් ගෙවා භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. Google Apps  ලබා ගැනීම සදහා www.google.com/a වෙබ් ලිපිනයට පිවිසෙන්න. එහි Apps Editions යන්න මත ක්ලික් කර Standard යන්න මත ක්ලික්  කරන්න.

 

google apps

 

එවිට Standard Edition සංස්කරණයට අදාල වෙබ් පිටුව ලැබෙන අතර මෙහි Standard Edition සංස්කරණයට තුලින් ලබාගත හැකි පහසුකම්ද දක්වා ඇත.  Google Apps Standard Edition සංස්කරණය ලබා ගැනීමට  එම වෙබ් පිටුව තුල ඇති Get Standard යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

google apps

 

මීලගට ලැබෙන වෙබ් පිටුව තුලදී  Administrator යන්න තෝරා Enter your domain name යන්නට පහලින් ඇති කොටුව තුල ඔබගේ ඩොමේන් නාමය ඇතුළු කර ( පහත රූපය අනුව ) Get Started යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

google apps

 

ඊලග වෙබ් පිටුවේදී අදාල තොරතුරු ලබාදිය යුතු අතර එම දත්ත නිවැරදි ලෙස ලබා දුන් පසු Continue යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

google apps

 

මීලගට පියවරේදී ඔබ විසින් Administrator ගිණුමක් සැකසිය යුතු අතර එහිදී ඔබ කැමති username  එකක් හා password  එකක් ලබා දෙමින් I accept. Continue with set up යන්න මත ක්ලික් කර Administrator ගිණුමක් සකසා ගන්න.  මෙහිදී Google Apps Standard Edition Agreement එක කියවා බැලීමද වැදගත් වේ.

 

google apps

 

මීලගට ඔබ විසින් Google Apps සදහා යොදා ගත් ඩොමේන් නාමය පිළිබද තහවුරු කිරීමක් කළ යුතුය. මෙය ක්‍රම දෙකකින් කළ හැකිය. ඉන් වඩාත් පහසු ක්‍රමය තොරා ගන්න.

 

google apps

 

පළමු ක්‍රමය

පළමු ක්‍රමය වන්නේ Html ගොනුවක් ඩොමේන් නාමයට අදාල වෙබ් අඩවිය වෙත ලබා දීමයි. මේ සදහා Upload an HTML file  to mydomain.com ( මෙහි mydomain.com යන්න ඔබේ  ඩොමේන් නාමය බව සළකන්න ) යන්න ලකුණු කොට Continueයන්න මත ක්ලික් කරන්න.

එහිදී ලබාදෙන Html ගොනුවට අදාල නම භාවිතා කරමින් Html ගොනුවක් සකසා ඩොමේන් නාමයට අදාල වෙබ් අඩවිය වෙත ලබා දී I've completed the steps above යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

google apps

දෙවන ක්‍රමය

දෙවන ක්‍රමය වන්නේ CNAME record එකක් ලබා දීමය. මේ සදහා Change mydomain.com CNAME record ( මෙහි mydomain.com යන්න ඔබේ  ඩොමේන් නාමය බව සළකන්න ) යන්න ලකුණු කොට Continue යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

මීලගට ලැබෙන වෙබ් පිටුව තුලදී  CNAME record එකට අදාල තොරතුරු ලබා දෙන අතර ඔබගේ hosting සේවාවට අදාල Domain Management පහසුකම් ලබා දෙන කොටසට පිවිස ඔබේ  ඩොමේන් නාමයට අදාල CNAME record එක නිවැරදි ලෙස ලබා දෙන්න.

 

google apps

නිවැරදි ලෙස ඉහත  පියවර අනුගමනය කළා නම් පහත දක්වා ඇති වෙබ් පිටුව ලැබෙන අතර එහි Skip this guide යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

google apps

 

මීලගට  Google Apps වලට අදාල Control Panel එක ලැබෙන අතර ඊමේල් සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට  Email යන්නට පහලින් ඇති Activate email යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

 

Activate email යන්න ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා Mail Exchange records ( MX recodes ) සැකසිය යුතු අතර මේ සදහා උපදෙස් මීලගට ලැබෙන වෙබ් පිටුව තුල ඇත. එහි Showing instructions for යන්න ඉදිරියෙන් ඇති Select Box එක තුලින් ඔබ වෙබ් හොස්ටිංග් සේවාව ලබා ගෙන ඇති ආයතනයේ නම තොරන්න , Cpanel භාවිතා කරනවා නම් Cpanel යන්නත් වෙබ් හොස්ටිංග් සේවාවට අදාල ආයතනයේ නම නොමැති නම් Any hosting company යන්නත් තෝරා අදාල උපදෙස් අනුගමනය කර I have completed these steps යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

google apps

 

ඉහත පියවරයන් හා ලැබෙන උපදෙස් නිවැරදිව අනුගමනය කළා නම් දැන් ඔබට Google Apps භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.

Google Apps වලට අදාල Control Panel එකට පිවිසීමට www.google.com/a/mydomain.com

Email සදහා  http://mail.google.com/a/mydomain.com

Calender සදහා  http://www.google.com/calendar/hosted/mydomain.com

Docs  සදහා  http://docs.google.com/a/mydomain.com

Sites  සදහා  http://sites.google.com/a/mydomain.com

මෙහි mydomain.com යන්න ඔබේ  ඩොමේන් නාමය බව සළකන්න

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
ගීත් 2010-07-14 07:50:06
වැදගත් ලිපියක් නොවැ.........