නොම්ලේ ලැබෙන co.cc ඩොමේන් නාමයක් ලබා ගන්නා ආකාරය.

2010-07-09 11:45:26 By Ganidu

මීට පෙර .tk ඩොමේන් නාමය සම්බන්ධව දාපු ලිපිය කියවපු කෙනෙක් co.cc ඩොමේන් නාමය පිළිබදව ලිපියක් දාන්න කියලා comment එකක් දාලා තිබුණා. එකට පිළිතුරක් වශයෙන් තමයි මේ ලිපිය පළ කරන්නේ. co.cc ඩොමේන් නාමය නොමිලේ ලබාගත හැකි වුවත් මෙය Sub Domain name එකක්. ඒ කියන්නේ co.cc ඩොමේන් නාමයෙහි Sub Domain තමයි නොමිලේ ලබාදෙන්නේ. මුදල් ගෙවා ලබා ගන්නා .com, .net වැනි ඩොමේන් නාම වලට ලැබෙන හැම පහසුකමක්ම co.cc ඩොමේන් නාමයටත් ලබා ගත හැකියි. ඒ වගේම හැම ඩොමේන් නාමයක්ම නොමිලේ දෙන්නෙත් නෑ. මුලින්ම නම් නොමිලේ ඩොමේන් නාම දෙකක් ලබා ගත හැකි වුවත් දැන් නම් එක් ඩොමේන් නාමයක් පමණයි නොමිලේ ලබා දෙන්නේ.

 

co.cc ඩොමේන් නාමයක් නොම්ලේ ලබා ගන්නේ කොහොමද ?

 

co.cc ඩොමේන් නාමයක් ලබා ගැනීම සදහා පළමුව co.cc වෙබ් අඩවියට පිවිස පහත රූපය පරිදි ඇති ඩොමේන් නාම සෙවීමට ඇති කොටුව තුල ඔබ ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන වෙබ් අඩවියේ නම ඇතුල් කරන්න.

 

 

 

 

 

එලෙස ඔබ ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන වෙබ් අඩවියේ නම co.cc ඩොමේන් නාමය සදහා නොමිලේ භාවිතා කිරීමට හැකි නම් එය පහත රූපය පරිදි  දිස්වනු ඇත.  එම ඩොමේන් නාමය ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් "Continue to registration" යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

 

 

 

 

මීලග පියවරේදී ඩොමේන් නාමය ලියාපදිංචි කිරීම සදහා ඔබගේ co.cc වෙබ් අඩවියේ ගිණුමෙහි තොරතුරු විමසන අතර නව ගිණුමක් ලබා ගැනීමට "Create an account now" මත ක්ලික් කරන්න. ( මීට පෙර co.cc වෙබ් අඩවියේ ඔබ සැකසූ ගිණුමක් ඇත්නම් එහි තොරතුරු ලබාදී ඩොමේන් නාමය ලියාපදිංචි කළ හැක. )

 

 

 

ඔබ "Create an account now" මත ක්ලික් කළා නම් පහත පරිදි වෙබ් පිටුවක් ලැබෙන අතර එහිදී ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර co.cc වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් සකසා ගන්න.

 

 

 

 

එලෙස ඔබ ගිණුමක් සකසා ගත් පසු ලබා ගැනීමට යන ඩොමේන් නාමය ඔබගේ නමට  ලියාපදිංචි වන අතර ඔබට පහත පරිදී වෙබ් පිටුවක් ලැබේ. මෙහිදී ලබාගත් ඩොමේන් නාමයට අදාල සැකසුම් පැය 48 ඇතුලත සිදු නොකළ හොත් එම  ඩොමේන් නාමය අවලංගු කිරීමට co.cc වෙබ් අඩවිය කටයුතු කරන අතර නැවත එම ඩොමේන් නාමය ලබා ගැනීමට නම් මුදල් ගෙවීමටද සිදුවේ.  අදාල සැකසුම් සැකසීම සදහා "Set up" යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

 

මීලගට ලැබෙන වෙබ් පිටුවේද "Set up" යන්න මත ක්ලික් කරන්න.

 

 

 

 

 

ඩොමේන් නාමයට අදාල Control Panel එක හාවිතා කිරීම.

 

co.cc ඩොමේන් නාම සදහා ඇති Control Panel එක පහත රූපය පරිදි සරළ එකක්. ඔබ ඉහත පියවර අනුගමනය කළා නම් ලැබෙනුයේද පහත වෙබ් පිටුවයි. එහි එක් එක් කොටස පහත දක්වා ඇත.

 

 

 

Name Server

ලබා ගත් ඩොමේන් නාමය Web Hosting  එකක් සමග භාවිතා කරනවා නම් අදාල සැකසුම් කළ යුත්තේ Name Server යන කොටස තුලයි. ඒ සදහා Name Server යන්න මත ක්ලික් කර අදාල කොටු තුල Web Hosting සේවාවට අදාල Name Servers ලබා දී "Set up" යන්න මත ක්ලික් කරන්න. මේ සදහා උපරිමව පැය 48 ක කාලයක් ගත වන අතර Hosting Control Panel එකට පිවිස  ඩොමේන් නාමය ඇතුල් කිරීමද සිදු කරන්න.

 

 

  Zone Records

 

Google apps, Blogger වැනි සේවාවන් සදහා co.cc ඩොමේන් නාමයක් භාවිතා කරයි නම් අදාල සැකසුම් කළ යුත්තේ Zone Records යන කොටස තුලයි. ඒ සදහා Zone Records යන්න මත ක්ලික් කර අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කර "Set up" යන්න මත ක්ලික් කරන්න. මේ සදහා උපරිමව පැය 48 ක කාලයක් ගත වේ. ( Blogger වලට අදාල සැකසුම් සදහා මෙතන ක්ලික් කරන්න.)

 

URL Forwarding

 

ඔබ ලබා ගත් ඩොමේන් නාමය වෙනත් ලිපිනයකට Forward කරනවා නම් අදාල සැකසුම් කළ යුත්තේ URL Forwarding යන කොටස තුලයි. ඒ සදහා URL Forwarding යන්න මත ක්ලික් කර අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කර "Set up" යන්න මත ක්ලික් කරන්න. මේ සදහා උපරිමව පැය 48 ක කාලයක් ගත වේ.

 

 

co.cc ඩොමේන් නාමයක් නොම්ලේ ලබා ගත හැක්කේ වසරක කාලයකටයි. අදාල කාලය අවසානයේ පුද්ගලික වෙබ් අඩවි සදහා පමණක් නැවත ඩොමේන් නාමය නොම්ලේ ලබා ගත හැකි අතර දැන්වීම් ප්‍රදර්ශණය කරන හෝ වානිජ මට්ටමේ වෙබ් අඩවි සදහා නැවත ඩොමේන් නාමය අළුත් කිරීමේදී මුදල් ගෙවීමට සිදුවේ. පුද්ගලික වෙබ් අඩවියක් ලෙස සදහන් කර අළුත් කර ගන්නා ලද ඩොමේන් නාමයක් දැන්වීම් ප්‍රදර්ශණය කරන හෝ වානිජ මට්ටමේ වෙබ් අඩවි සදහා යොදා ගතහොත් නැවත මුදල් ගෙවා ඩොමේන් නාමය ලබා ගැනීමට සිදුවන අතර නැතහොත් දැනුම් දීමකින් තොරව ඩොමේන් නාමය අවලංගු කිරීමට co.cc වෙබ් අඩවිය කටයුතු කරයි. 

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
වැදගත් ලිපියක්..