2009 වසරේ වැඩියෙන්ම සෙවු දෑ / Top Searches in 2009

2010-01-01 01:47:48 By Ganidu

ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රය

 1. Stephen Gately
 2. Bing
 3. Twitter
 4. Lady Gaga
 5. 1911 census
 6. Street view
 7. Nokia N97
 8. Jade Goody
 9. Michael Jackson

වැඩිදුර තොරතුරු

 

Yahoo සෙවුම් යන්ත්‍රය

 1. Michael Jackson
 2. The Twilight Saga
 3. WWE
 4. Megan Fox
 5. Britney Spears
 6. Naruto
 7. American Idol
 8. Kim Kardashian
 9. NASCAR
 10. RuneScape

වැඩිදුර තොරතුරු

 

Bing සෙවුම් යන්ත්‍රය

 1. Michael Jackson
 2. Twitter
 3. Swine Flu
 4. Stock Market
 5. Farrah Fawcett
 6. Patrick Swayze
 7. Cash for Clunkers
 8. Jon and Kate Gosselin
 9. Billy Mays
 10. Jaycee Dugard

වැඩිදුර තොරතුරු

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
Daniel 2010-12-17 04:58:14
great post, thanks for sharing