රූලර් භාවිතයට ගැනීම ( Photoshop 4 කොටස )

2010-06-07 23:00:43 By Ganidu

Photoshop  මගින් ඡායාරූප සංස්කරණයේදී ඇතැමි විට යම් කිසි ස්ථානයක් හදුනා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට ඒ සදහා යම් කිසි මිණුම් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ. එවැනි අවස්ථා වලදී Photoshop තුල ඇති රූලර්  (Ruler) භාවිතයට ගත හැක. මෙහි පිහිටීම සකස් වන්නේ සිරස් හා තිරස් ආකාරයටය. ඔබ විසින් විවෘත කර ගන්නා ලද ඡායාරූපයකට Ruler ලබා ගැනීමට View → Rulers යන්න තොරන්න. නැතහොත් කෙටි ක්‍රමය වන Ctrl + R අනුගමනය කරන්න. මේ ආකාරයට ලැබෙන Ruler හි පෙනුම පහත ආකාරයට වේ.

 

Photoshop  Ruler

 

 

මෙහිදී Ruler හි ආරම්භය වී ඇත්තේ සිරස් හා තිරස් අක්ෂ යාවන ස්ථානය වන ඉහල වම් කෙලවර වන අතර මෙහි ආරම්භක ස්ථානය හෙවත් බිංදුව සටහන් වී ඇත. මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය පරිදී බිංදුව සටහන් වී ඇති ස්ථානය වෙනස් කළ හැකි අතර මේ සදහා සිරස් හා තිරස් අක්ෂ යාවන ස්ථානය වෙත මවුස් පොයින්ටරය රැගෙන ගොස් එම ස්ථානය මත ක්ලික් කරගෙනම ඡායාරූපයේ බිංදුව පිහිටිය යුතු ස්ථානය වෙත ඇදගෙන එන්න. දැන් Ruler හි බිංදුව පිහිටි ස්ථානය ඔබට නිරීක්ෂණය කල හැක. මේ ආකාරයට බිංදුව පිහිටි ස්ථානය වෙනස් කල පසු නැවත පෙර තත්වයටම බිංදුව පිහිටිය යුතු ස්ථානය පත් කළ යුතු නම් සිරස් හා තිරස් අක්ෂ යාවන ස්ථානය මත දෙවරක් click කරන්න.

 

Ruler හි මිනුම් ඒකක වෙනස් කිරීම.

 

ඔබ විසින් සංස්කරණය කරනු ලබන ඡායාරූපය අනුව හෝ ඔබගේ අභිමතය පරිදී Ruler හි මිනුම් ඒකක වෙනස් කර ගත හැකි අතර ඒ සදහා ක්‍රම කිහිපයක් පවතී. 01. Ruler මත  මවුස් පොයින්ටරය තබා Right  Click කරන්න එවිට මතුවන ලැයිස්තුවෙන් අවශ්‍ය ඒකකය තෝරා ගන්න.‍‍

 

photoshop

 

02. Ruler මත  මවුස් පොයින්ටරය තබා දෙවරක් ක්ලික් කරන්න. එවිට Preference වින්ඩෝව මතු වන අතර එහි Units යටතේ Rulers හි ඇති ලැයිස්තුවෙන් අවශ්‍ය ඒකකය තෝරා ගන්න.‍‍

 

photshop3

 

03. Edit →  Preference  → Units & Rulers යන්න මගින් ද Preference වින්ඩෝව මතු වන අතර එහි Units යටතේ Rulers හි ඇති ලැයිස්තුවෙන් අවශ්‍ය ඒකකය තෝරා ගන්න.‍‍

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
Cristina Baucum 2010-12-17 12:58:26
I have been examinating out a few of your posts and i must say pretty nice stuff. I will definitely bookmark your site.
Force Factor 2010-07-10 21:00:49
Just a quick note to say hi to you and also to share my thoughts on your weblog. Oh and to cheer on ITALY for WORLD CUP 2010!! GO ITALY!!