උබුන්ටු මත Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් සැකසීම.

2010-05-22 10:30:18 By Ganidu

උබුන්ටු මත ADSL අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් සැකසීම මෙන් නොව Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් සැකසීම තරමක් අපහසුය. පහත ක්‍රම මගින් උබුන්ටු මත දී Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් සකසා ගත හැකිය.

පළමු ක්‍රමය

පළමුව ටර්ම්නල්  ( Terminal ) එක විවෘත්ත කරගෙන පහත කේතය ඇතුල් කරන්න. sudo pppconfig එවිට පහත දැක්වෙන ආකාරයේ වින්ඩොවක් ලැබෙන අතර එහි “Create Create a connection” යන්න තෝරා එහි “ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

ඉන්පසු පහත දැක්වෙන ආකාරයේ වින්ඩොවක් ලැබෙන අතර එහිදී අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබාදෙන ආයතනයේ ( Internet Service Provider ) නම ඇතුලත් කළ යුතුය. උදාහරනයක් ලෙස ඔබ SLT Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් භාවිතා කරන්නේ නම්  “ sltnet “ ලෙස ලබාදිය හැක. පහත රූපය අනුව ලබාදී ඇත්තේ “comcast” ලෙසය. එලස නම ඇතුලත් කළ පසු නැවතත් “ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

මීලග පියවරේදී පහත දැක්වෙන පරිදී වින්ඩොවක් ලැබෙන අතර එහිදී “Dynamic Use dynamic DNS” යන්න තෝරා නැවතත් “ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

මෙම පියවරේදී Authentication method එක වශයෙන් chat :Use chat for login/password :Authentication” යන්න  තෝරා නැවතත් “ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

එවිට පහත දැක්වෙන ආකාරයේ වින්ඩොවක් ලැබෙන අතර එහි කිසිදු වෙනසක් නොකර “ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

මීලග පියවරේදී පහත දැක්වෙන පරිදී වින්ඩොවක් ලැබෙන අතර එහි කිසිදු වෙනසක් නොකර “ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

ඉන්පසු ලැබෙන පියවරේදී ඔබ විසින් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබාදෙන ආයතනයෙන් ( Internet Service Provider ) ඔබට ලබාදී ඇති username එක ලබා දී ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

ඉන්පසු ඔබ විසින් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබාදෙන ආයතනයෙන් ( Internet Service Provider ) ඔබට ලබාදී ඇති password  එක ලබා දී ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

මීලග පියවරේදී ඔබගෙන් ඔබගේ modem එකෙහි වේගය ලබා දිය යුතු අතර එය “115200″ ක් ලෙස ලබා දී ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

මීලග පියවරේදී ඔබගෙන් dialing කළ යුතු ක්‍රමය අසන අතර එය “Tone” ලෙස ලබා දී ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

නැවතත් ඔබගෙන් dial කළ යුතු අංකය අසන අතර විසින් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබාදෙන ආයතනයෙන් ( Internet Service Provider ) ඔබට ලබාදී ඇති dial කළ යුතු අංකය ලබා දිය යුතුය.

 

 

ඉන්පසු ඔබගෙන් modem configuration method එක අසන අතර  මෙහිදී “No” යන්න ලබාදී දී ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න. “ Yes “යන්න තේරූ විට ස්වයංක්‍රීයව modem එක හදුනා ගනීයි.

 

 

මීලග පියවරේදී ඔබ modem  එකට අදාල Port එක ලබාදිය යුතු අතර මෙහිදී modem  එක පළමු වැනි serial port එකට සමිබන්ධ කර ඇත්නම් /dev/ttyS0 ලෙසත් නැතහොත් 1 සිට ඉදිරියට අදාල අංකය ලබා දිය හැක.  පළමු වැනි USB port එකට සමිබන්ධ කර ඇත්නම් /dev/ttyUSB1 ලෙසත් නැතහොත් 1 සිට ඉදිරියට අදාල අංකය ලබා දිය හැක.

 

 

ඉන්පසු පහත දැක්වෙන පරිදී වින්ඩොවක් ලැබෙන අතර එහි "Finished Write files and return to main menu." යන්න ලබාදී " ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

ඉන්පසු ලැබෙන වින්ඩොව දී  ok” යන්න වෙත ගොස් enter යතුර ඔබන්න.

 

 

ඉහත  පියවර මගින්  අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට අදාල  සැකසීම් කර අවසන්ය. මී ළගට කිරීමට ඇත්තේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට සම්බන්ධ වීමය. ඒ නිසා ටර්ම්නල්  ( Terminal ) එක වසා නැවත විවෘත්ත කරගන්න. ඉන්පසු පහත දැක්වෙන කේතය ඇතුල් කිරීමෙන් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සමග සම්බන්ධ විය හැකිය. එහිදී  your-isp-name යන්නට ඔබ විසින් ලබා දුන් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබාදෙන ආයතනයේ ( Internet Service Provider ) නම ඇතුලත් කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ ලබා දුන්නේ “ sltnet “ යන්න නම් pon sltnet ලෙස ලබා දිය යුතුය. pon your-isp-name අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයෙන් ඉවන් වීමට නම් poffලෙස ටර්ම්නලය තුල ලබා දෙන්න.

දෙවන  ක්‍රමය

ඉහත පළමු ක්‍රමය මගින් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් සකසා භාවිතා කිරීම තරමක් අපහසු වන්නට පුළුවන. නමුත් දෙවන ක්‍රමය භාවිතා කිරීමට නම් පළමු ක්‍රමය භාවිතා කර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සමග සම්බන්ධ වී හෝ ADSL අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් භාවිතා කර  gnome-ppp යන්න පරිගණකය තුල ස්ථාපනය කර ගත යුතුය. ඒ සදහා  පළමුව පහත දැක්වෙන කේතය ටර්ම්නලය තුල ලබා දෙන්න. එව්ට gnome-ppp මෘදුකාංගය පරිගණකය තුල ස්ථාපනය වනු ඇත. sudo apt-get install gnome-ppp ඉන්පසු Application--->Internet--->GNOME PPP වෙත යන්න. එවිට පහත දැක්වෙන වින්ඩොව ලැබෙන අතර  එහි “ setup “ යන්න Click  කරන්න.

 

 

පහත රූප වල දැක්වෙන පරිදී settings සකසා ගන්න.

 

අදාල සැකසුම් නිසි පරිදි සැකසූ විට පහත වින්ඩොව ලැබෙන අතර  එහි අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සමග සම්බන්ධ විය හැකිය.

 

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
rizme 2010-12-23 22:04:04
හොඳ ලිපියක් ඉදිරියේදි, උබුන්ටු ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙයි. මං හිතනවා මෙය හොඳ ආරම්භයක් කියලා
අලි බබා 2010-05-22 17:37:22
නමුත් හොඳ ලිපියක් . පැහැදිලිව කරුනු සක්ව තිබෙනවාවා
අලි බබා 2010-05-22 17:35:19
ඕකෙ තියන අපහසුව මොකද්ද කියල කියන්න පුලුවන්ද ? ලිනක්ස් ප්‍රචලිත කරන්න "මෙහෙමයි මේක අමාරුයි" කියල පටන් අරන් හරියනවද ඕකෙන් වෙන්නෙ ලිනක්ස් හරි අමාරුයි කියන මැටි තර්කය තවත් ජනප්‍රය වෙනඑක