වෙබ් හොස්ටිංවලදී කියවෙන බෑන්ඩ්විත් , ස්පේස් සහ ට්‍රැෆික්

2009-12-27 04:31:50 By Ganidu

වෙබ් අඩවියක් වෙබ් සර්වර් එකක ස්ථාපිත කිරීමේදී එයට ලබාදෙන ඉඩකඩ  “ස්පේස් (Space)” ලෙස හදුනවයි. උදාහරණයක් ලෙස 5 GB Space ලෙස සදහන්ව ඇත්නම් එම වෙබ් හොස්ටිං එකවුන්ට් එකේදී උපරිමව 5 GB දක්වා දත්ත ප්‍රමාණයක් රදවා තබාගත හැක . එම වෙබ් සර්වර් එක හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන වේගය බෑන්ඩ්විත් ( Bandwidth ) ලෙස හදුනවයි. මෙය ප්‍රකාශ කරනුයේ එක් මාසයක් සදහාය. මෙම අගය වැඩිවෙන තරමට අය කරන මුදලද වැඩිය. වෙබ් අඩවියක් වෙබ් සර්වර් එකක ස්ථාපිත කිරීමේදී එයට තිබිය යුතු බෑන්ඩ්විත් එක පහත සූත්‍රයෙන් ගණනය කළ හැකිය.

01. වෙබ් අඩවිය හරහා ෆයිල්ස් බාගත කිරීමට අවසර දී නැතිනමි -

Monthly Bandwidth = Average Daily Visitors * Average Page Views * Average Page Size *31 * Fudge Factor

2.   වෙබ් අඩවිය හරහා ෆයිල්ස් බාගත කිරීමට අවසර දී ඇත්නමි - මි

-Monthly Bandwidth = {(Average Daily Visitors * Average Page Views * Average Page Size) + (Average Daily Files Downloads * Average File Size)} *31 * Fudge Factor

ඉහත සූත්‍රයේ Fudge Factor යන්නට 1 හෝ 1.5 ලෙස යෙදීම ප්‍රමාණවත්ය. බෑන්ඩ්විත් සහ ට්‍රැෆික් ( Traffic ) යනු එකිනෙකට සම්බන්ධ පද දෙකකි. ට්‍රැෆික් යන්නෙන් එම වෙබ් අඩවියෙන් එකවර කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකිදැයි කියවේ. උදාහරණයක් ලෙස 100 MB  පමණ බෑන්ඩ්විත් එකක්පවතින විට එම වෙබ් අඩවියෙහි ඇති 30 MB පමණ වන එක් ගොණුවක් එකවර බාගත හැක්කේ 30 දෙනෙකුට ( 30 /100 , 3/10 ) පමණි. වෙනත් අයෙකුට එය බාගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මුල් 30 දෙනාගෙන් එක් අයෙකු බාගත කිරීම අවසන් වන තෙක් බලාගෙන සිටීමට සිදුවේ.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
Delicia Joe 2010-12-12 19:09:13
Very educating blog, bookmarked the blog in interest to read more!
Stock Market Profits 2010-01-28 00:40:53
Great site, exactly what I was looking for, I can't get your RSS feed to work right in google chrome though, is it on my end? Check out my website if you get a chance, just click on name. My Oral Exam Blog - http://begginerslearnforex.blogspot.com
Iceland is Bankrupt 2010-01-24 18:01:43
Your website looks really good. Being a blog writer myself, I really appreciate the time you took in writing this article. Check out my website if you get a chance, just click on name. (I don't want to leave a link, it looks too spammy)