ජීමේල් මත ස්පෑම් ඊමේල් පෙරාහැරීම වැඩිදියුණු කරයි. ගූගල් වෙතින් එකවර විශාල ඊමේල් ප්‍රමාණයක් යවන්නන් සදහා විශ්ලේෂණ සේවාවක්.

2015-07-10 10:58:55 By Ganidu

mail Postmaster Tools

ජීමේල් මත ස්පෑම් ඊමේල් පෙරාහැරීම තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර ඇති බව ගූගල් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර සිට්නවා. ඒ වගේම Gmail Postmaster Tools නම්න් නව සේවාවක් එකතු කර තිබෙනවා.

 

Gmail Postmaster Tools සේවාව හරහා එකවර විශාල ප්‍රමාණයකට ඊමේල් යවන්නන් හට තමන්ගේ ඊමේල් ජීමේල් මත ක්‍රියාකරණ ආකාරය පිළිබදව තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියි. මෙහිදී ජීමේල් පරිශීලකයන් තමන්ගේ ඊමේල් ස්පෑම් ලෙස සදහන් කිරීම් ආදිය පිළිබදව තොරතුරු Gmail Postmaster Tools මගින් ලබාගැනීමට හැකි අතර මෙම සේවාව ලබා ගත හැක්කේ සුදුසුකම්ලත් සීමිත පිරිසකට පමණයි.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)