මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නව ඊ - සේවාවන් 03ක්.

2015-03-03 06:26:16 By Ganidu

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කිසිම සේවාදායකයෙකු නොපැමිණ සියල්ලන්ගේම සේවාවන් අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකරදීම අරමුණින් නව ඉ-සේවාවන් තුනක් හදුන්වා දී තිබෙනවා.  මේ යටතේ ඉදිරියට ඇති වාහන අංකයක් ලබා ගැනීම , වාහන කාණ්ඩයේ අවසන් ලියාපදිංචි අංකය පිළිබඳ තොරතුරු , ලියාපදිංචි කරන ලද වාහනයක තොරතුරු ලබා ගැනීම සිදු කළ හැකිය.  www.motortraffic.gov.lk  වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස මෙම සේවාව ලබා ගත හැකිය.

කෙසේ නමුත් මේ පිළිබදව මාධ්‍ය වාර්ථා පළ වුවද මෙම ලිපිය  ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ එම සේවා නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත.

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)