උබුන්ටු මත සිංහල අකුරු ස්ථාපනය

2010-03-06 10:30:20 By Ganidu

උබුන්ටු මත සිංහල යුනිකොඩ් තිබුනද සිංහල ලිවීම සදහා සුදුසු සිංහල අකුරු ( Sinhala Fonts ) නොමැත. නමුත් වින්ඩොස් මත භාවිතා කරන සිංහල අකුරු උබුන්ටු මතද භාවිතා කළ හැක.

01 . පළමුව උබුන්ටු මතදී ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්ය සිංහල අකුර මත දෙවරක් ක්ලික් කර Font Viewer මගින් විවෘත්ත කරගන්න.

02 . Font Viewerවලින් විවෘත්ත කර ගත් පසු දකුණු පස ති Install Font යන්න මත ක්ලික් කර අදාල සිංහල අකුර ස්ථාපනය කරගන්න.

Font Viewer

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
ධීෂාන් 2015-02-04 00:38:49
මේක අදාල වෙන්නේ 2010 සංස්කරණයට. මේක 2010 වසරේ ලියපු ලිපියක්. එතකොට සිංහල සදහා උබුන්ටු හරියට සහය දැක්කුවේ නෑ.
Harindu Jayakody 2015-02-03 10:11:12
විශේෂයෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ නේද!
ශාකුන්තල 2010-03-08 02:31:38
Graphic designing වලට හොඳ සිංහල යුනිකෝඩ් ෆොන්ට් ටිකක් මග එනවා... වෙනත් කෙනෙක් හදපු එකක sample එකකුත් මා ගාව තියෙනවා. :)
Chanaka 2010-03-06 12:30:29
See ahttp://sinhala.sourceforge.net/