නව Wordpress iOS app එක සමග වැඩිදියුණු කරන ලද Visual Editor එකක්.

2015-02-26 00:30:51 By Ganidu

Wordpress සදහා වූ iOS  app  එකෙහි 4.8.1 සංස්කරණය සමග වැඩි දියුණු කරන ලද Visual Editor එකක්ද හදුන්වා දී තිබෙනවා. එහි පැරණ අනුවාදය මෙන් නොව නව සංස්කරණය සමග පහසුවෙන්  Wordpress සදහා ලිපි   සැකසිය හැකියි. නව  visual editor  එක භාවිතා කර  ලිපි   සැකසීමේදී වදන්  bold, italic කිරීම Numbering  හා bullets  එකතු කිරීම   links හා පින්තූර එකතු කිරීම වැනි දෑ පහසුවෙන් සිදුකිරීමේ හැකියාව ලබා දී තිබෙනවා.

 

 

පැරණි සංස්කරණ   නව සංස්කරණය
Old WordPress iOS app   New WordPress iOS app
ඡායාරූප :blog.wordpress.com අඩවියෙන්    
 

 

ඒවගේම  පින්තූර එකතු කිරීමේදී ඊට අවශ්‍ය වන title, caption, alt text, alignment හා link යෙදීම මෙන්ම පින්තූරයේ ප්‍රමාණය සැකසීම වැනි කටයුතුද පහසුවෙන් කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් නව  Visual Editor එක හරහා ලබා දී තිබෙනවා.

 
eA6abfpUFL
 
screen322x572

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)
links | lanka e zone 2015-02-28 14:17:14
[…] http://pariganaka.co/?p=1269 […]