උබුන්ටු මත g++ ස්ථාපනය කිරීම

2010-02-25 23:45:12 By Ganidu

C++ මගින් ලිනක්ස් මත සිට වැඩසටහන් සැකසීමේදී compiler එක වශයෙන් බොහෝ විට යොදාගනුයේ g++ compiler එකයි.මෙම g++ compiler  එක උබුන්ටු මත  ස්ථාපනය කිරීම සදහා terminal එක යොදා ගැනීමෙන් පහසුවෙන් ස්ථාපනය කරගත හැක. g++ compiler  එක උබුන්ටු මත  ස්ථාපනය කිරීම සදහා පහත කේතය terminal එකට ඇතුළු කර Enter යතුර ඔබන්න.

sudo aptitude update && sudo aptitude install g++

Comments

Name (Required)
Email (Required)
Comment (Required)