වෙබ් හොස්ටිංවලදී කියවෙන බෑන්ඩ්විත් , ස්පේස් සහ ට්‍රැෆික්

2009-12-27 By Ganidu
වෙබ් අඩවියක් වෙබ් සර්වර් එකක ස්ථාපිත කිරීමේදී එයට ලබාදෙන ඉඩකඩ  “ස්පේස් (Space)” ලෙස හදුනවයි. උදාහරණයක් ලෙස 5 GB Space ලෙස සදහන්ව ඇත්නම් එම වෙබ් හොස්ටිං එකවුන්ට් එකේදී උපරිමව 5 GB දක්වා දත්ත ප්‍රමා…

අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වල වේගය ගැන දරන වැරදි අදහස්

2009-12-12 By Ganidu
අපේ රටේ බොහෝදෙනා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වල වේගය ගැන අදහස් දරන්නේ වැරදි ආකාරයටය. ඒ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබාදෙන ආයතන පවසන වේගය ගැන වැරදියට තේරුම් ගෙනය. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබාදෙන ආයතන අන්තර්ජ…

Windows 7 පරිගණකය තුල ස්ථාපනය සදහා පද්ධති අවශ්‍යතාවය

2009-12-12 By Ganidu
1 GHz (gigahertz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor 1 GB (gigabyte) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit) 16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit ) DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver අමතර අවශ්‍යතා Internet access (fees may apply) Depending on resolution, video playback may require additional memory and advanced graphics hardware Some games and programs might require a graphics card compatible with DirectX 10…