රූලර් භාවිතයට ගැනීම ( Photoshop 4 කොටස )

2010-06-07 By Ganidu
Photoshop  මගින් ඡායාරූප සංස්කරණයේදී ඇතැමි විට යම් කිසි ස්ථානයක් හදුනා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට ඒ සදහා යම් කිසි මිණුම් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ. එවැනි අවස්ථා වලදී Photoshop තුල ඇති රූලර්  (Ruler) භාවිතයට ගත හැක. …

නව වින්ඩෝවක් ලබා ගැනීම ( Photoshop 3 කොටස )

2010-02-18 By Ganidu
File  » New වෙත පිවිසීමෙන් නව වින්ඩෝවක් ලබාගැනීම සිදුකළ හැක. එලස නව වින්ඩෝවක් ලබා ගැනීමේදී පහත පරිදි  කොටුවක් ලැබේ.     නව වින්ඩෝවක් ලබාගැනීමේදී ලැබෙන මෙම කොටුව මගින්  ඔබ ලබා ගන්නා නව ව…

Photoshop වල Tools හදුනාගැනීම ( Photoshop 2 කොටස )

2010-02-06 By Ganidu
Rectangle Marquee Tool   - පින්තූරයකින් හතරැස් කොටුවක කොටසක් මෙමගින් තෝරා ගත හැකිය.Shift යතුර භාවිතා කරමින්  ඇදීම සිදුකළ හොත් සමචතුරස්‍රාකාර කොටසක් තොරා ගත හැකිය.   Ellips Marquee Tool   - ඕවලාකාර හැඩයක් සහිත ප…

Photoshop හැදින්වීම ( Photoshop 1 කොටස )

2010-01-31 By Ganidu
වර්ථමානයේ ජනප්‍රිය ඡායාරූප සංස්කරණයට යොදාගැනෙන මෘදුකාංගය වන්නේ Photoshop මෘදුකාංගයයි. පුවත්පත්, සගරා, වෙබ්අඩවි, රූපවාහිනනිය, චිත්‍රපටි සදහා මෙන්ම දැන්වීම් පළකරන ආයතනද ඡායාරූප සංස්කරණයට යොද…