බෙල්ලේ පළදින USB උපාංගයකින් පරිගණකය හැක් කරන්න.

2014-12-19 By Ganidu
  බෙල්ලේ පළදිය හැකි  USB උපාංගයකින් පරිගණකය හැක් කළ හැකි ආකාරය පිළිබද වීඩියෝවක් Samy Kamkar නැමති පුද්ගලයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. USBdriveby නමින් හදුන්වන මෙම උපාංගය USB-powered microcontroller එකකින් සමන්විත වේ. මෙම…

Internet Security 2010 ප්‍රවේසම් වන්න !!!

2010-02-08 By Ganidu
Internet Security 2010 යනු ව්‍යාජ ප්‍රතිවෛරස් වැඩසටහනක් (antivirus program). Internet Security 2010 යන වෛරස් වැඩසටහන Advanced Virus Remover malware නැමති වැඩසටහනේ ක්ලෝනයක් (clone) . මෙම වැඩසටහන් දෙකටම ඇත්තේ එක සමාන පරිශීලක අතුරු මුහුනතක් (graphical user interface) . මෙ…