සංගීතයට කැමති අයට Facebook Applications

2010-07-02 By Ganidu
1. iLike පිවිසෙන්න 2. Pandora   පිවිසෙන්න     3. MixPod   පිවිසෙන්න 4. Music Challenge   පිවිසෙන්න   5. Last.fm Profile   පිවිසෙන්න…

හැක් වූ Facebook ගිණුමක් නැවත යථා තත්වයට පත් කරමු.

2010-05-02 By Ganidu
Facebook ගිණුමක් හැක්වීම වළක්වා ගන්නා ආකාරය මීට පෙර ලිපියකින් මා ඉදිරිපත් කළා ඔබට මතක ඇති. අද ඉදිරිපත් කරන්නේ හැක් වූ Facebook ගිණුමක් නැවත යථා තත්වයට පත්කර ගන්නා ආකාරයයි. ඔබගේ ගිණුම හැක් කළ හැකර්කරුව…